Inne

WCAG 2.1 – obowiązujące wytyczne w zakresie równości szans

Ustawa

23 maja 2019 roku weszła w życie ustawa o dostępności stron internetowych i aplikacjach mobilnych obowiązująca do dostosowania stron do potrzeb osób niepełnosprawnych. Instytucje publiczne mają czas na dokonanie niezbędnych zmian na stronach do 23 września 2020 roku. Podmioty publiczne, które nie spełnią niezbędnych wymagań będą musiały się liczyć z nałożeniem na nich kar finansowych. Za koordynowanie wdrażania ustawy oraz monitorowanie instytucji publicznych w ich wdrażaniu odpowiada minister ds. cyfryzacji. Zmiany dostępności stron i aplikacji mobilnych dla osób niepełnosprawnych powinno i najprawdopodobniej będzie dotyczyło również prywatnego. Znaczna ilość użytkowników internetu jest osobami niepełnosprawnymi, szacuje się, że stanowią oni 1/7 obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

Aktualizacja standardu WCAG została przygotowana z myślą o trzech grupach użytkowników:

  • osób słabowidzących,
  • osób z problemami poznawczymi,
  • użytkowników urządzeń mobilnych.

Uwzględnia również nowe technologie asystujące i nowoczesne sposoby na interakcję użytkownika z urządzeniem i interfejsem.

Monitorowanie dostępności cyfrowej

Monitorowanie dostępności cyfrowej odbywa się przy pomocy specjalnego oprogramowania, dostępność można również sprawdzić za pomocą różnych wtyczek, zaznaczających w poszczególnych podstronach błędy. Niektóre z dostępnych do wgrania wtyczek posiada również mikro raporty, zaznaczające możliwości poprawienia błędów. Zainstalowanie wtyczek na stronie nie wymaga specjalnego przeszkolenia czy wiedzy technicznej, poprawa błędów natomiast wymaga najczęściej wiedzy deweloperskiej.

Jeśli nasza strona ma wiele podstron, sprawdzenie wszystkich stron może być czasochłonne. Wtyczka sprawdza każdą podstronę oddzielnie, nie otrzymamy raporty dla wszystkich podstron naszej strony internetowej. W przypadku stron internetowych zawierających bardzo dużo podstron, sprawdxmy te główne oraz kilkanascie podstron. Jeśli nie spełniają one standardów WCAG 2.1 to możemy założyć, że nasza strona nie spełnia wymagań i należy ją poprawić. Jak przygotować się do sprawdzenia naszej strony internetowej przez wtyczkę? Najlepszym sposobem będzie sporządzenie listy z wszystkimi wytycznymi, aby podejść do tego w klarowny sposób doradzamy sporządzić tabelę z podziałem na kolumny oraz przypisane im kryteria; pierwsza kolumna może zawierać nazwę “spełnia/nie spełnia”, kolejna powinna zawierać numerację punktów wymagań WCAG 2.1 oraz ostatnia tłumacząca pojęcia numeracji.

Jakie są zasady WCAG 2.1?

Pierwsza zasada – postrzegalność

Pierwsza zasada dotyczy postrzegalności, co oznacza że wszystkie komponenty interfejsu muszą być dostępne dla zmysłów. Każda treść nie tekstowa taka jak zdjęcie, logo czy infografika powinna zawierać jej opis, w innym przypadku nie będzie pełniła funkcji informacyjnej dla osoby niedowidzącej, która nie odsłucha jej odpowiednika w postaci tekstu.

Tekst alternatywny ma umożliwić osobie niepełnosprawnej zrozumienie obrazka. Podobnie jest z umieszczonymi na serwisie filmami. Treść audio i wideo muszą ukazywać tą samą treść. Jeśli materiał wideo nie osiada alternatywnej informacji tekstowej nie będzie on możliwy do zrozumienia dla osoby niewidzącej lub słabo widzącej. Idealnie jeśli treść wideo posiada napisy tłumaczące treści zawarte w filmie. Jest to ważne dla osób niesłyszących. Treści wideo powinny zawierać nagrania w języku migowym. Jeśli wideo trwa więcej niż 3 sekundy, musimy umożliwić użytkownikowi wyłączenie go lub wstrzymanie oraz konieczną regulację głośności. Wszystkie informacje na stronie powinny zawierać jasną informację o ich znaczeniu na stronie, co oznacza, że treści muszą być odpowiednio nazwane, tak by mogły być odczytane przez program komputerowy lub są dostępne w postaci tekstu. Dodatkowo, ważny jest sposób przedstawienia kolejności informacji na stronie, ważne informacje powinny być wyraźnie zaznaczone na stronie, mieć wyróżniający się kolor, odpowiedni rozmiar czcionki oraz kontrast wynoszący 7:1. Wizualna prezentacja elementów interfejsu użytkownika względem innych materiałów graficznych powinna wynosić kontrast 3:1. Funkcją wdrożoną na wielu stronach instytucji publicznych jest możliwość powiększenia tekstu o 200%, tekst oraz grafika zamieszczona na stronie nie mogą tracić przy tym na utracie treści czy jakości. Dodatkowo kolory tła i informacji powinny dawać możliwość ich zmiany uzytkownikowi aby mógł w łatwy sposóbu je odczytać, aby ułatwić łatwiejsze odczytanie treści tekstowych należy zachować odpowiednią odległość między wierszami oraz pamiętać o zachowaniu odpowiedniej szerokości tekstu. Strona powinna być responsywna, wszystkie informacje tekstowe, graficzne czy wideo powinny zostać zachowane pomimo przeglądania strony na różnych czytnikach. Funkcje informacyjne nie mogą się zmieniać, aby nie wprowadzać użytkownika w błąd poznawczy. Kolor nie może być jedynym wyznacznikiem odczytu informacji na stronie.

Druga zasada – funkcjonalność

Druga zasada oznacza, że wszystkie komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe do użycia. Oznacza to w praktyce, że użytkownik strony może poruszać się po niej korzystając jedynie z klawiatury. Jeśli strona zawiera skróty klawiaturowe konieczne do użycia to jest możliwość ich wyłączenia, dostępny jest mechanizm zmiany mapowania skrótu. Strona nie powinna mieć limitów czasowych, chyba, że limit ten wynosi 20 godzin. Jeśli taki limit jest wyznaczony dla dobra użytkownika to konieczne jest poinformowanie go o tym fakcie. Strona nie powinna również wymuszać na użytkowniku koniecznych akcji działania w wyznaczonym do tego czasie. W przypadku logowania się przez użytkownika nie powinien on tracić danych logowania będą na stronie. Na stronie nie powinny się znajdować elementy przeszkadzające takie jak elementy migoczące, a jeśli muszą one być obecne to użytkownik może mieć możliwość ich wyłączenia. Nie powinny występować żadne błyski przekraczające wartości granicznych dla błysków ogólnych i czerwonych, migoczące częściej niż trzy razy w ciągu jednej sekundy. Każda strona powinna mieć tytuł odpowiadający linkowi w wyszukiwarce. Każda rozbieżność w tym wypadku wprowadza użytkownika w błąd poznawczy, może być utrudnieniem w rozpoznaniu przez użytkownika na jakiej stronie się aktualnie znajduje. Linki stron powinny odpowiadać ich treścią, a pliki do pobrania ze strony powinny być jasno opisane. To samo tyczy się nagłówków i etykiet.

Trzecia zasada – Zrozumiałość

Trzecia zasada dotyczy przede wszystkim czytelnego odczytania treści zamieszczonych na stronie. Jeśli posiada ona inne języki obce to ich treść powinna być odczytana przez program komputerowy, słowa i zwroty nie powinny być użyte w sposób niekonwencjonalny np. poprzez użycie idiomów czy żargonu. Język zastosowany powinien być jasny i przejrzysty w zrozumieniu nawet dla osób bardzo młodych. Jeśli strona zawiera komponenty wymagające wprowadzenia danych użytkownika to powinna ona również dawać możliwość wprowadzenia zmian, z wyraźnym wskazaniem gdzie został popełniony błąd w wypełnianiu formularza. Ta sama zasada przejrzystości tyczy się płatności online, użytkownik powinien mieć możliwość ingerencji we wcześniej wprowadzone dane poprzez ich zmianę.

Czwarta zasada – Solidność

Tworzone treści powinny być solidne, tak aby mogły być odczytane przez różne programy użytkownika, w tym również przez technologie wspomagające. Najważniejsza jest poprawność kodu, co oznacza, że m.in. w treści wprowadzonej przy użyciu języka znaczników, elementy posiadają pełne znaczniki początkowe i końcowe, elementy nie posiadają zduplikowanych atrybutów oraz wszystkie ID są unikalne. Wszystkie komponenty interfejsu użytkownika mogą zostać odczytane przez program komputerowy, a stan właściwości oraz wartości ustawiony przez użytkownika mogą zostać ustawione również przez program komputerowy. Zmiany te powinny być dostępne dla programów użytkownika jak i technologii wspomagających. W treści wprowadzonej przy użyciu języka znaczników komunikaty o stanie mogą być programowo określane poprzez role lub właściwości, dzięki czemu mogą być prezentowane użytkownikowi za pomocą technologii wspomagających bez uzyskiwania fokusu.

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie zgodności Państwa strony internetowej z najnowszymi wymaganiami WCAG 2.1, zapraszamy do kontaktu.